The Worst Witch | Part 2

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION.

ĐỪNG ĐEM ĐI ĐÂU, ĐỪNG ĐẠO FIC ĐỪNG CHUYỂN VER.

Continue reading

Advertisements

The Worst Witch | Part 1

THE WORST WITCH

Author: A.

Pairing: Chanyeol x Sehun, và một số tuyến nhân vật phụ khác.

Length: Chưa rõ

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION.

ĐỪNG ĐEM ĐI ĐÂU, ĐỪNG ĐẠO FIC ĐỪNG CHUYỂN VER.

Continue reading